KLUBOVÉ NORMATIVY

Kárný řád Basset klubu ČR, z. s.


Basset klub České republiky, zapsaný spolek (dále jen Basset klub ČR, z. s.) je spolkem podle nového občanského zákoníku. Zabývá se chovem a zušlechťováním všech plemen bassetů ve všech směrech zájmové kynologické činnosti. Tuto činnost umožňuje širokému okruhu občanů České republiky i občanům jiných zemí. Tato činnost vyžaduje dobrovolnou a uvědomělou kázeň od všech jeho členů a přijímání opatření proti těm, kteří vědomě či z neznalosti porušují tuto kázeň. Účelem tohoto kárného řádu je stanovit postup při stíhání disciplinárních provinění, objektivní míry zavinění a spravedlivé postihnutí provinilých členů. Tento řád má také preventivně předcházet provinění, a tak přispět k dobrému jménu Basset klubu ČR, z. s. na veřejnosti.

§ 1
OBECNÁ USTANOVENÍ


1. Kárnou komisi jmenuje na návrh pověřeného člena výboru Výbor Basset klubu ČR, z. s. z řad členů výboru nebo členů Basset klubu ČR, z. s., kteří jsou členy klubu více jak 5 let.
2. Členem kárné komise nesmí být člen Basset klubu ČR, z. s., který je k osobě podezřelé ze spáchání kárného deliktu v postavení osoby blízké podle občanského zákoníku (§ 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
3. Podle tohoto kárného řádu zakročuje kárná komise proti každému členu zájmového sdružení při porušení vnitřních předpisů Basset klubu ČR, z. s., který se dopustil kárného (disciplinárního) provinění, za předpokladu respektování kárných a disciplinárních směrnic a norem ostatních subjektů ČMKU.
4. Došlo – li před zahájením kárného řízení nebo během něho u provinilého člena k zániku členství ve smyslu stanov Basset klubu ČR, z. s., provede se kárné řízení pouze v případě, že jde o provinění, za které by mělo být vysloveno vyloučení z Basset klubu ČR, z. s.
5. V kárném řízení se pokračuje, pokud o to požádá některý z pozůstalých vyjmenovaný v § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.)

 

§ 2
KÁRNÉ PROVINĚNÍ


1. Kárného provinění se dopouští ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti porušil:
a) Stanovy Basset klubu ČR, z. s., Chovatelský a zápisní řád Basset klubu ČR, z. s.,
b) ostatní předpisy, vyhlášky, dohody a usnesení volených orgánů Basset klubu ČR, z. s. nebo rozhodnutí funkcionářů Basset klubu ČR, z. s., na všech organizačních stupních, pokud k takovému rozhodnutí byli kterýmkoliv voleným orgánem zmocněni,
c) organizační kázeň,
d) svým subjektivním, tendenčním či zištným jednáním poškodil jiného člena Basset klubu ČR, z. s. nebo obdobným jednáním poškodil dobré jméno Basset klubu ČR, z. s., navenek.
2. Kárného provinění se dopouští také ten, kdo jedná vědomě proti zájmům Basset klubu ČR, z. s.
3. Za kárné provinění se pokládá i pokus, pomoc či jiná forma součinnosti takového provinění.

 

§ 3
KÁRNÉ OPATŘENÍ


1. Kárná komise může za kárné provinění uložit kárné opatření.
2. Kárná opatření jsou:
a) napomenutí před kárnou komisí, která opatření uložila,
b) finanční pokuta až do výše 1.000,- Kč, která je příjmem klubu,
c) písemné napomenutí kárnou komisí, se zveřejněním v klubovém tisku,
d) písemné napomenutí (důtka) s výstrahou,
e) dočasný zákaz činnosti (chovatelské, výcvikové, závodní či jiné),
f) trvalý zákaz činnosti,
g) vyloučení z Basset klubu ČR, z. s., (dočasné se stanovením doby činnosti nebo trvalé vyloučení z řad členů Basset klubu ČR, z. s.) nebo
h) odejmutí čestného členství.
3. Za jedno kárné provinění lze uložit jen jedno kárné opatření.
4. Sazebník finančních pokut
a) nedodržení termínu pro zasílání zpráv a dokladů poradci chovu, plemenné knize nebo výboru klubu 50,- Kč
b) nedodržení včasného placení všech poplatků + 25 % z částky
c) pozdní zaplacení členských příspěvků (po 31. 1. běžného roku) + 150,- Kč
d) porušení chovatelského řádu až do výše 1.000,- Kč
e) porušení etických zásad chovu, včetně ustájení, výživy dospělých jedinců a péče o štěňata až do výše 1.000,- Kč
f) hrubé nebo surové zacházení se psem až do výše 1.000,- Kč.

 

§ 4
UKLÁDÁNÍ KÁRNÝCH OPATŘENÍ


1. Při rozhodování o tom, jaké opatření má být uloženo, je nutno mít na zřeteli především jeho výchovný účel. Proto je nutno přihlédnout především ke stupni nebezpečnosti provinění pro kynologii. Zda provinění pro kynologii bylo spácháno z nedbalosti či úmyslně. Dále k jeho dosavadním zásluhám a dalším polehčujícím či přitěžujícím okolnostem. Je nutno dbát na to, aby opatření bylo přiměřené závažnosti provinění.
2. Za polehčující okolnost se pokládá zejména přiznání k provinění, napomáhání při objasňování činu, nahrazení způsobené škody.
3. Za přitěžující okolnost se pokládá zejména, jestliže kárně stíhaný porušil zvláštní uloženou povinnost, byl již kárně postižen, způsobil větší škodu, spáchal provinění surovým způsobem, se zvláštní lstí, ze zištných důvodů, jako organizátor skupiny, svedl k provinění ještě jiného člena, spáchal provinění pod vlivem alkoholu či drog, svým činem poškodil pověst Basset klubu ČR, z. s.
4. Platnost provinění běží ode dne, kdy nabylo kárné rozhodnutí právní moci.
5. Kárný orgán může po projednání případu v kárném řízení vyslovit vinu stíhaného a přesto upustit od uložení kárného opatření za podmínek stanovených v § 4 odst. 2.
6. Kárný orgán může též rozhodnout, že se kárné rozhodnutí po nabytí právní moci uveřejní v odborném tisku. K uveřejnění kárného rozhodnutí se přistoupí zejména tehdy, když to splní nejenom výchovné poslání, ale přispěje k výchově členstva a delimituje nepravdivé informace.
7. Dospěje-li kárný orgán k závěru, že odpovídajícím kárným opatřením je odejmutí čestného členství předloží svůj návrh cestou výboru klubu členské schůzi, která o odejmutí čestného členství může rozhodnout.

 

§ 5
ZÁNIK KÁRNÉHO STÍHÁNÍ


1. Kárná provinění v celé oblasti související s chovem bassetů se považují za promlčená po uplynutí pěti let ode dne spáchání provinění.
2. Ostatní kárná provinění se považují za promlčená po uplynutí jednoho kalendářního roku ode dne spáchání provinění.
3. Promlčecí lhůta se staví zahájením trestního řízení, a to až do doby jeho právoplatného ukončení.
4. Promlčecí lhůta se staví zahájením kárného řízení (§ 7, odst. 2)
5. Kárné provinění zaniká, není-li maximálně poslední den kárnou komisí určené lhůty pravomocně rozhodnuto.

 

§ 6
KÁRNÉ ORGÁNY A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ


1. Kárné orgány s nalézací a rozhodující pravomocí jsou:
a) Kárná komise, kterou jmenuje Výbor Basset klubu ČR, z. s.
b) Výbor Basset klubu ČR, z. s. zvolený členskou schůzí Basset klubu ČR, z. s., který slouží jako kárný orgán vyššího stupně a působí jako konečný odvolací orgán proti rozhodnutí kárné komise. Proti rozhodnutí výboru Basset klubu ČR, z. s. se nelze odvolat.
2. Kárná komise jmenovaná pro daný případ Výborem Basset klubu ČR, z. s. je nejméně tříčlenná, musí mít vždy lichý počet členů.
3. Člen výboru nebo člen Basset klubu ČR, z. s. může být jmenován do kárné komise opakovaně.

 

§ 7
KÁRNÉ ŘÍZENÍ


1. Řízení před kárným orgánem má působit výchovně nejen na kárně stíhané, ale i na ostatní členy Basset klubu ČR, z. s. Kárné rozhodnutí má následovat co nejdříve po kárném provinění.
2. Kárné řízení se pokládá za zahájené, jakmile oznámení o kárném provinění došlo kárné komisi. Předseda kárné komise zašle podezřelému z kárného provinění písemné vyrozumění o tom, že proti němu bylo zahájeno kárné řízení. V oznámení uvede, čeho se obvinění týká. Oznámení se zasílá zásadně doporučeně do vlastních rukou.
3. Kárný orgán uskuteční všechny úkony potřebné k tomu, aby byl zjištěn správně a úplně skutkový stav i objektivní pravda. Při tom zjišťuje jak okolnosti svědčící proti stíhanému, tak i ty, které svědčí v jeho prospěch. K provedení jednotlivých úkonů směřujících k takovému zjištění může také pověřit jednoho nebo více svých členů. Jenom řádně prokázané skutečnosti mohou být podkladem pro vydání rozhodnutí.
4. Kárné řízení je neveřejné.
5. Jedná-li se o kárné stíhání člena orgánu a jeho setrvání ve funkci by mohlo ovlivnit průběh kárného řízení nebo jeho výsledek, nebo jeho ponechání ve funkci, není žádoucí, může kárný orgán pozastavit výkon funkce stíhaného až do konečného rozhodnutí.
6. Kárné orgány a jejich členové jsou v řízení vedeném podle tohoto kárného řádu nezávislí. Při jednání a rozhodování jsou vázání platným právním řádem, předpisy státních orgánů, organizačním řádem a usneseními Basset klubu ČR, z. s. a dalšími předpisy ČMKJ a ČMKU.
7. Potrestání člena soudem nebo městským, obvodním či obecním úřadem pro trestný čin nebo přestupek nevylučuje kárné řízení vedené pro tentýž čin. Kárné orgány mohou vyslovit kárné opatření i v případech, kdy státní orgány trestní stíhání zastavily v důsledku vyhlášení amnestie nebo neshledaly v jednání provinivšího se člena delikt ve smyslu práva, ale jde o kárné provinění ve smyslu vnitřních předpisů. Rozhodnutí státního či správního orgánu, kterým je rozhodnuto o právním posouzení skutku kárnou komisi zavazuje.

 

§ 8
NEZAHÁJENÍ NEBO ZASTAVENÍ KÁRNÉHO ŘÍZENÍ


1. Kárný orgán nezahájí kárné řízení a nepokračuje v kárném řízení a zahájení zastaví, jestliže:
a) stíhaný zemřel anebo svéprávný; výjimku lze uznat na základě písemné žádosti vyjmenovaných pozůstalých či soudem oprávněného zástupce,
b) uplynula stanovená promlčecí lhůta,
c) jde-li o provinění, za něž již bylo uloženo pravomocně kárné opatření,
d) jednání nezakládá skutkovou podstatu kárného provinění,
e) kárné řízení se zastaví též při zániku členství stíhaného.
2. Usnesení o zastavení kárného řízení se sdělí stíhanému do 15ti dnů doporučeně do vlastních rukou, s výjimkou, kdy stíhaný zemřel. V takovém případě se usnesení doručí jednomu z pozůstalých.

 

§ 9

PŘEDVOLÁNÍ


1. Kárně stíhaný musí být ke kárnému jednání včas, to je alespoň osm dnů předem, doporučeným dopisem (doručenkou) do vlastních rukou řádně pozván a dána mu možnost, aby se k obvinění osobně vyjádřil, uvedl při tom okolnosti na svou obhajobu a nabídl o nich důkazy. V pozvání musí být kárně stíhaný upozorněn na následky bezdůvodného nedostavení se k jednání. Zastupování obhájcem či jiným zplnomocněným zástupcem je přípustné v rozsahu platných zákonů.
2. Nedostaví-li se kárně stíhaný, který byl řádně pozván ke kárnému jednání bez dostatečné omluvy, může kárný orgán rozhodnout v jeho nepřítomnosti a bez jeho slyšení.

 

§ 10
DOKAZOVÁNÍ A PRŮBĚH KÁRNÉHO JEDNÁNÍ


1. Důkazem je vše, co může přispět k objasnění, zejména výpovědi svědků, znalecké posudky, věci a listiny, nákresy, plánky, jakož i výpovědi stíhaného. Členové Basset klubu ČR, z. s. jsou povinni dostavit se na předvolání ke kárnému jednání a podat svědeckou výpověď případně i znalecký posudek.
2. Kárný orgán se zabývá všemi důkazy, které uzná za potřebné a vhodné v zájmu správného a úplného zjištění skutkového stavu a objektivní pravdy. A to i důkazy, které navrhne kárně stíhaný na svou obhajobu.
3. Výpovědi kárně stíhaného, svědků, znalců a podobně, se zapíší do protokolu, který vyslýchaný vlastnoručně podepíše. Také o jiných provedených zjištěních se pořídí zápis, který zúčastněné strany (osoby) podepíší.
4. V zápise o průběhu kárného jednání musí být uveden den a místo jednání kárného orgánu, jméno, příjmení, datum narození a zaměstnání kárně stíhaného s uvedením trvalého bydliště, členství v Basset klubu ČR, z. s. Dále zastávaná funkce, druh a doba, kdy k provinění došlo, důkazní prostředky, rozhodnutí včetně údaje, které kárné opatření bylo uloženo a rozhodnutí o uveřejnění.

 

§ 11
KÁRNÉ ROZHODNUTÍ


1. I když nerozhodla kárná komise usnesením podle § 7 odst. 3, vydá kárné rozhodnutí. Před jeho vydáním musí být dána kárně stíhanému možnost vyjádřit se k podkladům, na základě nichž má kárná komise rozhodnout, a to i pokud jde o způsob, jakým byly skutečnosti, které mají být podkladem rozhodnutí zjištěny, nebyla-li mu dána dosud možnost se k nim vyjádřit. Rovněž mu musí být dána možnost navrhnout jejich doplnění.
2. Kárný orgán objektivně a nezaujatě zváží výsledky šetření a dokazování a po poradě ve věci rozhodne. Této porady se kárně stíhaný neúčastní. Nebude-li kárná komise na základě řádného a objektivního zvážení výsledků průkazního řízení přesvědčení, že se kárně stíhaný dopustil kárného provinění, rozhodne o vině a uloží kárné opatření, pokud nepoužije svého oprávnění dle § 4, odst. 5 – upuštění od kárného rozhodnutí.
3. Uzná-li kárná komise kárně stíhaného vinným, může mu zároveň předepsat k náhradě náklady kárného řízení. Za náklady se nepokládají osobní účty členů a náhradníků kárné komise. Kárně stíhaný nemá nárok na náhradu ušlé mzdy a náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s kárným řízením. Výjimku tvoří, je-li stíhaný zproštěn. Potom mu přísluší náhrada za prokazatelně ušlou mzdu a cestovné. Pokud vinou stíhaného vzniknou vícenáklady (příkladně nedostavením se bez omluvy ke kárnému řízení), bude mu tato finanční částka předepsána k úhradě.
4. Nabude-li kárná komise přesvědčení, že kárně stíhaný se neprovinil, zprostí jej obvinění.
5. Kárné rozhodnutí se stíhanému sděluje vždy písemně vždy doporučeným dopisem (doručenkou) do 15ti dnů po jeho vyhlášení, a to i tehdy, jedná-li se o rozhodnutí zprošťující.
6. Kárné rozhodnutí musí obsahovat označení kárné komise, která rozhodnutí učinila, den a místo vyhlášení rozhodnutí, jméno a příjmení stíhaného, data narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jeho funkce v organizacích Basset klubu ČR, z. s., výrok o vině a opatření s uvedením způsobu spáchání kárného provinění a pojmenováním předpisů, které byly porušeny a popřípadě i výrok o nákladech řízení a uveřejnění. U odůvodnění rozhodnutí musí být přesně, stručně a výstižně uvedeno, na základě kterých zjištěných skutečností a důkazů bylo rozhodnutí vydáno. Počátek a konec doby kárného řízení. Jestliže se stíhaný odvolacího práva nevzdal a nepodal ve stanovené lhůtě odvolání, oznámí kárná komise po uplynutí odvolací lhůty stíhanému, že rozhodnutí nabylo platnosti.

 

§ 12
ODVOLÁNÍ


1. Opravným prostředkem proti kárnému rozhodnutí je odvolání. Podává se písemně u kárné komise, která rozhodla, a to do 15t dnů ode dne doručení písemného vyhotovení kárného rozhodnutí. Odvolání je podáno včas, bylo-li v uvedené lhůtě podáno k poštovní přepravě. Odvolání může být podáno ve stanovené lhůtě též do protokolu nebo předáno sekretariátu organizační pošty, u nichž je kárná komise ustanovena. Odvolání může podat pouze kárně stíhaný, pokud se tohoto práva nevzdal písemně nebo do protokolu.
2. Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání podané opožděně kárná komise zamítne. Došlo-li k zmeškání lhůty ze závažných důvodů, může odvolací orgán povolit navrácení lhůty. O navrácení lhůty musí stíhaný požádat do 3 dnů od pominutí překážky, která mu v podání lhůty bránila, současně s důvody o zmeškání úkolu. Odvolání může pak podat do 15ti dnů od doručení rozhodnutí o povolení navrácení odvolací lhůty.
3. Ke každému včas podanému odvolání soustředí kárná komise na svém nejbližším zasedání veškeré doklady a předloží každé odvolání do 8 dnů ode dne zaslání se svým vyjádřením příslušnému odvolacímu orgánu. Připouští se možnost institutu tzv. autoremedury s principy:
a) prvoinstanční orgán může znovu rozhodovat, pokud odvolání v plném rozsahu vyhoví.
b) Je-li více účastníků, musí s tím, že bude vyhověno, souhlasit všichni účastníci.
Odvolací orgán může nesprávné kárné rozhodnutí, zejména rozhodnutí odporující právním předpisům zrušit nebo změnit a rozhodnout sám, nebo takové rozhodnutí zrušit a vrátit zpět komisi k novému projednání a rozhodnutí. Rozhodne-li odvolací orgán pravomocně, zašle své rozhodnutí do 15ti dnů kárně stíhanému a kárné komisi. V odvolacím řízení nelze uložit přísnější opatření.
4. Odvolací orgán zamítne odvolání, bylo-li podáno osobou neoprávněnou, nebo shledá-li, že není důvodné.
5. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se lze dovolat na nejbližší členskou schůzi Basset klubu ČR, z. s. Dovolání však nemá odkladný účinek.
6. Mimořádný opravný prostředek (obnovu řízení), lze použít při dodatečně vyskytnuvších skutečnostech, které bez svého zavinění nemohl provinivší se uplatnit.
7. Dojde-li k soudnímu přezkumu a podání žaloby, kárná komise pozastaví výkon rozhodnutí o kárném opatření do doby nabytí platnosti soudního rozhodnutí.

 

§ 13
PRÁVNÍ MOC A VYKONATELNOST KÁRNÉHO ROZHODNUTÍ


Kárné rozhodnutí je pravomocně vykonatelné jestliže:
a) se kárně postižený vzdal odvolacího práva,
b) ve lhůtě nebylo proti němu podáno odvolání,
c) bylo-li odvolacím orgánem potvrzeno nebo změněno.

 

§ 14
VÝKON KÁRNÉHO OPATŘENÍ


1. Výkon kárného opatření lze provést jedině tehdy, až kárné rozhodnutí, jímž bylo opatření uloženo, nabylo právní moci (§ 13).
2. Výkon kárného opatření provede, popřípadě jeho provedení zajistí, kárná komise.
3. Bylo-li kárným rozhodnutím uloženo kárné opatření dočasného zákazu chovatelské činnosti nebo k trvalému odnětí práva ochrany názvu chovatelské stanice, zašle kárná komise platné rozhodnutí na příslušné pracoviště plemenné knihy k provedení výkonu opatření k zaznamenání v rejstříku chovatelských stanic.
4. Uveřejnění kárného rozhodnutí se provede tak, že platné rozhodnutí se buď v plném znění nebo ve stručném a srozumitelném výtahu nebo komentářovou formou uveřejní v odborném kynologickém tisku.
5. Po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena náhrada nákladů kárného řízení (§ 11, odst. 3 a § 16, odst. 4), vyzve kárná komise písemně kárně postiženého, aby uloženou náhradu zaplatil do 15ti dnů a současně upozorní, že nezaplacení bude posuzováno jako hrubé porušení organizační kázně Basset klubu ČR, z. s.

 

§ 15
REJSTŘÍK KÁRNÝCH OPATŘENÍ


Právoplatně uložená kárná opatření se zapisují do rejstříku Rejstřík kárných opatření je veden předsedou Basset klubu ČR, z. s. Zápis do rejstříku je prováděn, jakmile rozhodnutí nabylo právní moci. Zápisy jsou vedeny v pořadí, jak byla ukládána kárná opatření.

 

§ 16
PŘEZKOUMÁVACÍ PRAVOMOC


1. Kárný či vyšší kárný (odvolací) orgán může i mimo odvolací řízení a z vlastního podnětu nebo na základě stížnosti přezkoumávat platné kárné rozhodnutí do 1 roku od doby, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.
2. V rámci této pravomoci může nesprávná kárná rozhodnutí, zejména rozhodnutí odporující právním předpisům změnit anebo takové rozhodnutí zrušit a věc vrátit k novému projednání a rozhodnutí kárné komise. Při tom může v neprospěch stíhaného rozhodnout jedině tehdy, jestliže v rozporu s ustanovením Stanov Basset klubu ČR, z. s. nebylo rozhodnuto o vyloučení.
3. Stížnost proti rozhodnutí kárné komise může být podána nejpozději do jednoho roku od doby, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. V případě, že stíhaný, ač řádně poučen, nevyužil odvolacího práva, postoupí orgán, jemuž stížnost došla, tuto stížnost k projednání příslušnému odvolacímu orgánu.
4. Jestliže ani při opětovném přezkoumání platného rozhodnutí, provedeném na základě stížnosti kárně postiženého nebyly shledány důvody ke zrušení nebo změně rozhodnutí může kárná komise, která o stížnosti rozhodla uložit stěžovateli náhradu nákladů tohoto přezkoumávacího řízení.

 

§ 17
PLATNOST KÁRNÉHO ŘÁDU


Tento kárný řád schválila členská schůze Basset klubu ČR, z. s. konaná dne 9. červa 2018 na Konopišti a plně nahrazuje Kárný řád schválený členskou schůzí na Konopišti dne 30. května 2015.

 

Předseda  Basset klubu ČR, z. s., Mgr. Jaroslav Rataj, v. r.
Místopředseda Basset klubu ČR, z. s Soňa Viková, v. r.

Jednatel Basset klubu ČR, z. s. Vendula Šoltová, v. r.