CHOVNÉ PODMÍNKY

Řád ochrany na výstavách ČMKU


Zápisní řád Českomoravské kynologické unie
2. vydání
PREAMBULE


1. Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena, tak, jak jsou popsána jednotlivými standardy FCI nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných.


2. Zápisní řád ČMKU je základní normou pro chov plemen psů začleněných do ČMKU plně
respektující Mezinárodní chovatelský řád FCI.

3. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu vydaného národní kynologickou organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto konání. S chovatelstvím je též neslučitelné překupnictví psů a jeho podpora.

4. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského řádu FCI a související legislativy jakožto vyšší závazné normy.

5. Tento Zápisní řád ČMKU doplňují směrnice, které upravují podrobnosti podle právního řádu České republiky a potřeb ČMKU.Čl. I
Obecné podmínky
1. Základní požadavky a povinnosti chovatelů:
a) Reprodukce chovných zvířat je přípustná:
- u malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 14. měsíce věku až do
dne ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 14. měsíce doživotně.
(Např. pokud se tedy fena malého plemene narodila např. 1. ledna 2009, může být
poprvé kryta 1. března 2010).
- u velkých plemen nad 50 cm výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne
ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 17. měsíce doživotně.
(Např. Pokud se tedy fena velkého plemene narodila např. 1. ledna 2009, může být
poprvé kryta 1. června 2010).
- u fen, které ukončily 8. rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení
veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav
březost umožňuje bez nadměrných rizik. Toto je podmíněno též schválením příslušného
chovatelského klubu.
(Např. fena narozená 1. ledna 2005 smí být naposledy kryta 1. ledna 2013).
b) Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, kdy fena
porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); ideální počet je jeden vrh ročně.
c) Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50. den po jejich narození.
d) Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici a ostatním
životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.
e) Chovatel (držitel) nesmí neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje
bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je chovatel (držitel)
povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.
2. Pravomocí chovatelských klubů je podmínky uvedené v odstavci 1. písm. a,b,c ve svých vnitřních
předpisech zpřísnit, nikoli však zmírnit.
3. Chovatel ČMKU je oprávněn chovat pouze plemena registrovaná ČMKU (FCI), a to na jedincích
řádně zapsaných v plemenné knize ČMKU nebo, v případě převodu práva chovu či
spolumajitelství chovatelů z více států, v plemenné knize členského státu FCI nebo v plemenné
knize FCI uznávané. Chov na jedincích nezapsaných v uvedených plemenných knihách nebo chov
prostřednictvím jiné kynologické organizace není chovateli povolen a chovatel může být v tomto
případě postižen podle čl. X, bod 9.
2
4. Vymezení pojmů pro účely tohoto řádu:
- Chovatel ČMKU (dále v textu chovatel) je osoba vlastnící chráněný název chovatelské
stanice ČMKU
- Majitel je osoba vlastnící daného jedince uvedená v průkazu původu příslušného jedince
- Držitel je osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci
kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou.
Čl. II
Chov a jeho řízení
1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví
jedince i populace (chov nesmí být uskutečňován na úkor zdraví).
Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu,
jež jsou pro plemeno typické, a nezdědil dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví
jeho potomků. V tomto ohledu musí chovatelské kluby i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo
ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit
funkční zdraví psů.
2. Do chovu nemohou být připuštěni zejména
a) jedinci, kteří mají prokázanou dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. K chovu
nelze používat psy s vylučujícími vadami, jako jsou mj. poruchy charakteru, vrozená
hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo anomálie
čelistí, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjištěná
dysplazie kyčelního kloubu těžkého stupně,
b) psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující,
c) jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo
exteriérové vady, která je podle standardu důvodem k vyloučení z chovu,
d) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní.
3. Druhy chovu jsou:
a) z hlediska ČMKU:
- čistokrevná plemenitba,
- křížení (ve smyslu předpisů FCI),
b) z hlediska klubu:
- kontrolovaný,
- řízený,
- evidovaný,
- volný,
- výběrový,
- jiný.
Pokud se v rámci klubu provádí určitý systém vedení chovu, musí být pravidla pro něj specifikovaná v
předpisech klubu. O druzích chovu, pokud jsou klubem stanoveny, musí být informováno příslušné
pracoviště plemenné knihy.
4. Chov jednotlivých plemen je řízen chovatelskými kluby. Chovat lze jen prostřednictvím
chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU. Chovatelský klub musí
být ze strany ČMKU uznán a musí mít s ČMKU navázanou smlouvu o spolupráci; bližší
podrobnosti stanoví Směrnice pro uznávání chovatelských klubů a výcvikových organizací (tuto
směrnici před r. 2012 nahrazuje smlouva s plemennou knihou).
5. Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, smí chovatel plemeno chovat, tj.
zapisovat vrhy, pouze v jednom z nich. Přecházet s chovem z klubu do klubu je možné 1x za rok,
pokud P ČMKU nerozhodne jinak. Členství není omezeno na jeden chovatelský klub.
3
6. Speciální podmínky chovnosti určují chovatelské kluby. Tyto podmínky musí být v souladu s
předpisy FCI a s právními předpisy upravujícími veterinární péči a ochranu zvířat proti týrání.
Chovatelský klub garantuje pouze chov plemen, která zastřešuje a pro která je mezi ním a
příslušnou plemennou knihou sepsána smlouva.
7. Chovatelské kluby poskytují chovatelský servis svým členům. Chovatelské kluby musí též umožnit
bez průtahů chov nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene
(nevztahuje se na finanční náhrady). Klub musí předem písemně vymezit smluvní podmínky s
chovateli – nečleny (včetně finančního vypořádání); to neplatí, jestliže nečlen prokazatelně
porušil předpisy související s chovem, v tom případě není povinností klubu poskytovat nečlenovi
chovatelský servis (uzavřít smlouvu).
Ceny servisu pro nečleny nesmí být excesivní a mají zohledňovat prokazatelné náklady, které klub
na poskytnutí služby vynaloží. Úplata za služby musí být nastavena přiměřeně a transparentně na
základě skutečných nákladů chovatelského klubu.
8. Chovatelský servis plemenné knihy je poskytován na základě smlouvy uzavřené mezi klubem a
plemennou knihou.
Jedná se např. o:
- Vedení číselné řady plemene
- Vydávání zápisových (tetovacích) čísel
- Vystavení průkazu původů, duplikátů, příloh k PP
- Vyřizování exportních potvrzení
- Zápisů importů
- Provádění přeregistrací mezi chovné jedince
- vedení DNA profilů chovných jedinců
Chovatelský servis klubu je poskytován na základě členství v klubu nebo smlouvy uzavřené mezi
chovatelem a klubem.
Jedná se např. o:
- Uchovňování jedinců způsobem stanoveným řády klubu
- Vydávání krycích listů
- Evidence štěňat na klubové bázi
- Evidence zdravotních vyšetření povinných pro plemeno
- Poskytování formulářů pro vystavení průkazů původu na příslušné plemenné knize
- Kontroly vrhů a chovu
- Doporučování psů ke krytí
- Poradenská činnost
9. Chovatelské kluby mohou při respektování tohoto zápisního řádu sestavit vlastní zápisní řády,
které stanoví cíle chovu. Tyto zápisní řády mohou stanovit přísnější podmínky, avšak musí vždy
respektovat veškerá ustanovení Mezinárodního chovatelského řádu FCI a Zápisního řádu
ČMKU. Tyto zápisní řády musí přiměřeně zohledňovat pracovní a užitné vlastnosti příslušných
plemen, které jsou pro plemeno specifické.
Čl. III
Chovatelská stanice
1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.
2. Jedné osobě může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet
chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je vázáno na tuto osobu a
je celoživotní.
3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název
není možno změnit.
4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá
k právním úkonům.
4
5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména odchovaného jedince. Název
chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.
6. Převod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU.
Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost chovatelské stanice.
7. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním
postoupením.
8. Registrace chovatelské stanice zaniká:
a) písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tím zaniká majiteli nárok na jakoukoli
další ochranu názvu chovatelské stanice.
b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 ve
Směrnici pro registraci chovatelských stanic.
c) není-li stanovený poplatek za registraci chovatelské stanice uhrazen do 2 měsíců po jejím
odeslání z ČMKU chovateli, je název uvolněn pro další zájemce
9. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem
ohlášeny do 1 měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU.
10. Chovatelskou stanici nelze zapůjčit.
11. Administrativní postup při podání žádosti o registraci chráněného názvu chovatelské stanice a při
případných změnách (převod na jiného majitele, změna jména chovatele, adresy atd.) je
zakotven ve Směrnici pro registraci chovatelských stanic.
Čl. IV
Chovní jedinci
1. Chovní jedinci jsou psi a feny, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný
plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených
příslušným chovatelským klubem.
2. Podmínky pro zařazení do chovu určují chovatelské kluby ve své pravomoci, přičemž se řídí
platným standardem FCI a tímto zápisním řádem. Pokud existuje více klubů pro jedno plemeno,
musí mít stejné minimální podmínky pro zařazení do chovu doložené písemnou smlouvou a
vzájemně si uznávat chovné jedince.
3. Pokud nedojde ke shodě mezi více kluby, určuje podmínky pro zařazení do chovu předsednictvo
ČMKU na základě doporučení Komise pro chov a zdraví ČMKU.
4. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu původu. Majitel
chovného jedince nebo, v návaznosti na předpisy klubu, poradce chovu pak předá průkaz původu,
eventuelně kopii bonitační karty a případně i přílohu průkazu původu plemenné knize k zapsání do
evidence chovných jedinců. V případě rozporu v záznamu bonitace v průkazu původu a bonitační
kartě je rozhodujícím dokumentem bonitační karta.
5. Pokud klub zařazuje jedince do chovu na základě bonitací (popisných přehlídek), musí být součástí
bonitační komise rozhodčí s aprobací pro příslušné plemeno. V těchto případech musí mít klub
vypracovaný vlastní bonitační řád, který musí v minimální podobě obsahovat podmínky, za jakých
lze psa na bonitaci hlásit, s jakým výsledkem bonitace končí a orgány, k jakým se může majitel
odvolat v případě, že s výsledkem nesouhlasí.
6. Člen bonitační komise nesmí posuzovat vlastního jedince.
7. Jedinci ve výhradním majetku občanů ČR, kteří nejsou v plemenné knize ČMKU evidováni jako
chovní, nesmí být použiti k chovu a krytí. Pokud řády klubu nestanoví jinak.
Čl. V
Chovatel, majitel chovného jedince
1. Majitel (případně spolumajitel) chovného jedince je fyzická osoba (ve výjimečném případě
stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), vlastnící daného jedince, uvedená v průkazu
5
původu příslušného jedince. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa
nebo feny.
2. Držitelem chovného jedince je buď majitel, nebo osoba pověřená majitelem péčí o daného
jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou
smlouvou.
3. Chovatel je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU.
4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu
a do 15 dnů oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a doložena kopií aktuálního
originálu průkazu původu s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení
oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn chovného jedince. Při zapůjčení
(postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá smlouva; oznamovací povinnost do 15 dnů platí i
pro zapůjčení.
5. ZRUŠEN
6. V případě převodu vlastnictví březí feny, pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána
v chovatelské stanici nového majitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z
krytí chovným psem. Veškeré formality vrhu vyřizuje výhradně majitel chovatelské stanice. Při
převodu vlastnictví březí feny ze zahraničí je třeba doložit zahraniční doklad o nakrytí na
předepsaném formuláři (je-li v daném státě používán). Převod vlastnictví se dokládá kupní nebo
darovací smlouvou. V případě převodu vlastnictví březí feny musí předem klub souhlasit se
zápisem vrhu.
7. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na
chovatelskou stanici zesnulého v případě, že chovatelská stanice na dědice nebyla převedena.
8. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým
právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.
9. V případě spolumajitelství a převodu práva chovu/zapůjčení jedinců rozhoduje o využití v chovu
chovatelský klub ve spolupráci s majitelem.
10. V případě členství ve dvou nebo více klubech převod březí feny z klubu do klubu je možný pouze
po dohodě obou klubů - vrh má být formálně dokončen v klubu, který vydal krycí list,
nedohodnou-li se kluby mezi sebou jinak.
11. V případě zahraničního spolumajitelství chovného jedince musí být všichni zúčastnění
spolumajitelé uvedeni v průkazu původu. Dokládá se kopií smlouvy.
12. V případě zapůjčení zahraničního chovného jedince plemenná kniha nepřiděluje zápisové číslo
ČMKU. Dokládá se kopií průkazu původu, smlouvou o zapůjčení a kopií dokladu o chovnosti
jedince. O využití v chovu rozhoduje chovatelský klub ve spolupráci s držitelem zapůjčeného
jedince.
13. V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu musí být doložena plemenné
knize smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitelů. Písemné postoupení
práva chovu se musí neprodleně, poskytnout v kopii příslušnému pracovišti plemenné knihy a
chovatelskému klubu příslušného plemene.
Čl. VI
Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny)
1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví příslušný poradce chovu krycí listy (není-li klubem určeno
jinak).
2. Platnost krycích listů je neomezená (není-li klubem určeno jinak).
3. Krycí list je zásadně vystavován klubem, kde je chov realizován.
4. Krycí listy musí obsahovat následující údaje:
- plemeno
- jméno psa (psů) navrženého (navržených) ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu (zápisů),
- jméno feny a číslo jejího zápisu,
- jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa,
- jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny,
6
- podpisy obou majitelů (držitelů),
- místo a datum krytí,
- podpis a klubové razítko poradce chovu (pokud klub neurčí jinak)
5. Řádně vyplněné a podepsané originály krycích listů jsou dokladem, který je součástí přihlášky k
zápisu vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání jejich průkazů původu. Při
předložení zahraničního krycího listu při převodu či zapůjčení feny musí být krycí list potvrzen
příslušným klubem daného státu nebo originálem místopřísežného prohlášení původního
majitele feny, pokud nejsou v této zemi krycí listy zavedeny.
Způsob manipulace s krycími listy i dalšími doklady nutnými k zápisu vrhu určí chovatelský klub.
6. V případě zapůjčení feny podepisuje krycí list majitel nebo držitel feny v době krytí podle data
uzavření smlouvy.
Čl. VII
Krytí
1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci řádně zapsanými v PK uznaných FCI a na
základě platného krycího listu. Chovní psi ČMKU jsou oprávněni krýt pouze chovné feny
s průkazem původu ČMKU, zemí FCI a kontraktačních partnerů.
2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě.
3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba
jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.
4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené,
jakož i dopravu zpět, majitel feny.
5. Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž
odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila třetí osobě.
6. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes ve smyslu chovatelského řádu
příslušného klubu, uvedený na krycím listu.
7. Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen toto majiteli (držiteli)
feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po
takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů
původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení, stejně jako v případě jiného neplánovaného
krytí řeší příslušný chovatelský klub individuálně. V případě schválení registrace vrhu je postup
následující: chovatel je povinen na své náklady zajistit DNA profil matky, potencionálních otců,
všech narozených štěňat a nechat vyhodnotit paternitu. Tyto dokumenty je nutné přiložit
k přihlášce k zápisu vrhu spolu s potvrzeným souhlasem klubu.
8. Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči majitele/držitele
chovného psa, je povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady
příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.
9. Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním majitele/držitele chovného psa, je povinen uhradit
majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním
majitele/držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit majiteli/držiteli chovného
psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.
10. Po krytí vyplní a podepíšou krycí listy oba majitelé/držitelé chovných jedinců.
11. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení
dohody může být předmětem občansko-právního řízení.
12. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně
způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito spermatu
určeného (dohodnutého) psa nebo spermatu s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na
inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již
předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským
řádem FCI povolit P ČMKU. Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem potvrdí
veterinární lékař na předepsaném formuláři ČMKU.
7
13. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na
jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak.
14. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.
15. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení platby za
krytí.
16. Podmínky zahraničního krytí určuje zápisní řád klubu. V případě dovozu chovných jedinců ze
zahraničí podléhá uznání chovnosti předpisům příslušného chovatelského klubu.
17. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.
18. Importované jedince s exportním průkazem původu vystaveným na českého majitele lze použít k
chovu pouze po zápisu v Plemenné knize ČR, neurčí-li klub jiný postup.
Vyvezené jedince s exportním průkazem původu vystaveným na zahraničního majitele lze použít
k chovu pouze po zápisu v zahraniční Plemenné knize daného státu, neurčí-li klub jiný postup.
Čl. VIII
Vrh
1. Fena s vrhem má být umístěna u svého majitele (držitele). Pokud je nutno fenu umístit jinam,
musí být o této skutečnosti bez zbytečného prodlení uvědomen příslušný chovatelský klub.
2. O narození štěňat je chovatel co nejdříve povinen podat písemnou zprávu příslušnému poradci
chovu a majiteli/držiteli krycího psa, která obsahuje:
- základní identifikační údaje,
- datum krytí a vrhu,
- počet celkem narozených, mrtvě narozených štěňat,
- pohlaví,
- informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě i
držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).
3. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) majiteli (držiteli) krycího psa a příslušnému poradci
chovu do 75 dnů po krytí.
4. Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice.
Evidenci krytí musí vést i majitel krycího psa.
Čl. IX
Průkaz původu psa
1. Průkaz původu psa je dokladem o původu jedince a je vystaven plemennou knihou na formuláři
uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační.
2. Průkaz původu musí obsahovat:
a) nutné identifikační údaje o psu/feně:
- plemeno
- jméno a chovatelská stanice
- pohlaví
- číslo zápisu
- datum narození (uvádí se datum prvního narozeného štěněte ve vrhu)
- tetování/čipování
- druh a barvu srsti
- údaje o chovateli včetně adresy
- podpis a razítko plemenné knihy
b) nejméně tři generace předků (neplatí pro Z Reg a N Reg)
c) část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů, bonitací a majitelů.
3. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. Průkaz původu je nedílnou součástí tohoto
jedince.
8
4. Chovatel je povinen předat podepsaný průkaz původu nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného
odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, kterým byl průkaz
původu vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu průkazu původu.
5. Ztrátu průkazu původu je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený průkaz původu je
možno vystavit přepis, za zcela zničený bez identifikačních údajů nebo ztracený průkaz původu
lze vystavit duplikát (viz. Článek XIII).
6. Úřední zápisy, změny a doplňky do průkazu původu smí provádět pouze příslušná pracoviště
plemenné knihy ČMKU.
7. Zápisy do části průkazu původu k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci
(plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, osoby zmocněné klubem a
pověření pracovníci sekretariátu ČMKU) kromě zápisu jména a adresy majitele, který si provede
majitel sám. Průkaz původu je neplatný, pokud není uveden majitel. Za správnost údajů
uvedených v průkazu původu odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.
8. Vydané průkazy původu se předávají/zasílají pouze osobě uvedené jako chovatel. Výjimku tvoří
případ, kdy je chovatelem nezpochybnitelně pověřena jiná osoba.
9. Přílohu k průkazu původu je možno vydat přímo při vydávání průkazu původu. Pokud se vydává
později, pak pouze přímo na jméno doloženého majitele uvedeného v průkazu původu.
Přílohu k průkazu původu vydává to pracoviště plemenné knihy, které vydalo průkaz původu
nebo zapsalo import.
10. Při úhynu jedince tuto skutečnost majitel písemně oznámí plemenné knize a klubu nebo zašle
průkaz původu k označení na příslušnou plemennou knihu. Po zaevidování úhynu je na vyžádání
průkaz původu majiteli vrácen.
Čl. X
Zápisy štěňat do plemenné knihy
1. Průkaz původu vystavuje pověřené pracoviště plemenné knihy ČMKU na základě smlouvy
s chovatelským klubem.
2. Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má chovatel feny zákonné bydliště.
Výjimky jsou povoleny pro majitele fen, kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou
federací FCI. Těmto chovatelům je povoleno nechat štěňata zapsat dle volby do uznané
plemenné knihy.
3. Podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je výhradně platná přihláška k zápisu vrhu.
Kromě originálního podpisu chovatele a poradce chovu musí být přihláška nebo krycí list
označeny razítkem příslušného chovatelského klubu nebo razítkem poradce chovu, který
doporučuje zápis štěňat do plemenné knihy. Za platnost formuláře přihlášky vrhu odpovídá
příslušný chovatelský klub.
4. Součástí přihlášky zápisu vrhu je originál krycího listu a v případě zahraničního krytí i kopie
originálu průkazu původu krycího psa včetně dokladu o chovnosti.
5. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla
do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška zápisu vrhu označených štěňat (způsob
označování viz Směrnice pro označování štěňat ČMKU) musí být odeslána plemenné knize
nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.
6. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně
(vzestupně) za sebou. Pro každé plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající
písmenem „A“. Jména vrhu C nelze směšovat se jmény začínající písmenem CH, které je
samostatným písmenem české abecedy. Není vhodné, aby jména štěňat obsahovala jakýkoliv
název chovatelské stanice. Jména nesmějí obsahovat vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným
způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně
20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Chovateli je umožněno vynechat v abecedě
písmena CH, Q, W, X, Y, a písmena s diakritikou.
7. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.
9
8. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka
plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit
dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení
do chovu apod.).
9. V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze
strany chovatele může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na
registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem určenou
nebo až do odvolání. Návrh je oprávněn podat předsednictvu ČMKU i chovatelský klub. Zákaz
chovu je možno vyslovit i na chovné jedince v držení majitele této chovatelské stanice. Takoví
jedinci nesmí být po dobu zákazu využiti v chovu, ani zapůjčeni či převedeni k chovatelským
účelům bez ohledu na majitele či držitele.
V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze
strany smluvního chovatelského klubu může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že bude
zastaveno poskytování chovatelského servisu tomuto klubu, a to po dobu předem určenou nebo
až do odvolání. Klub bude předem upozorněn a bude mu poskytnuta dostatečně dlouhá doba na
odstranění problémů.
10. V případě pochybností o původu štěňat si může chovatelský klub nebo předsednictvo ČMKU
vyžádat určení paternity a na jejím základě pozastavit či zrušit vystavení průkazu původu. Náklady
na odběr vzorku a vyšetření platí chovatel. Tyto náklady po obdržení výsledku uhradí ta strana,
jejíž tvrzení se neprokázalo jako pravdivé.
11. V případě, že plemenné knize budou doručeny neprůkazné, nečitelné či nevěrohodné podklady
pro vystavení průkazu původu, má plemenná kniha právo vyžadovat podklady nové.
12. Zapsat do karty jedince lze pouze doložené FCI nebo národní výstavní, dostihové a pracovní
tituly, zkoušky a zdravotní vyšetření. Za jejich doložení zodpovídá majitel jedince.
13. V průkazu původu musí být uvedena správná barva jedince, a to i v případě, že neodpovídá
standardu.
14. Pokud chovatel nebo chovatelský klub zjistí, že nově narozené štěně vykazuje závažnou vadu vůči
standardu FCI, která se dalším vývojem štěněte nemůže změnit, je povinen o této skutečnosti
informovat příslušné pracoviště plemenné knihy, a to včetně konkrétního uvedení zjištěné vady.
Plemenná kniha označí průkaz původu takových štěňat razítkem „NESTANDARDNÍ“.
Čl. XI
Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy
1. Jedincům dovezeným s platnými exportními průkazy původu, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či
smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu:
zkratka plemenné knihy /zkratka plemene/ číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy
rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci
jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.). V případě, že jsou importovaní jedinci
uváděni do průkazu původu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno kromě zápisového čísla
ČMKU vždy uvádět zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy.
2. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným přepisem.
3. Originál exportního průkazu původu se u importovaných jedinců zásadně nepřepisuje na
formuláře ČMKU.
4. Nově do ČR dovezené plemeno dosud neuznané FCI může být do PK ČMKU viz. bod XII. zapsáno
pouze za předpokladu, že se toto plemeno chová v některé z členských nebo partnerských zemí
FCI. Je nutno doložit standard plemene vydaný členem/partnerem FCI v zemi původu plemene a
kopii exportního průkazu původu vydaného členem/partnerem FCI. Přijetí plemene není
nárokové.
5. U importu psa/feny je nutno doložit pro zápis do plemenné knihy označení psa (čip, tetování) ze
země, odkud byl pes importován, aby byla jednoznačně doložena identita.
10
Čl. XII
Zápis do registru
Registr je součástí řádné plemenné knihy ČMKU. Průkazy původu, vystavené pro všechny jedince
zapsané do registru musí být výrazně odlišené od průkazu původu jedinců řádně zapsaných (FCI).
Jsou vždy bez zkratky ČMKU, bez znaku FCI a s vyznačením druhu registru. Při plemenné knize ČMKU
existují 3 druhy registru: 1. pomocný
2. zvláštní
3. národní
1. Pomocný registr (P Reg)
Do pomocného registru se zapisují:
a) Jedinci importovaní z nečlenských zemí nebo nečlenských organizací FCI, pokud tato země není
zemí jejich původu (např. pudl z Vietnamu apod.).
b) Jedinci bez průkazu původu.
Pomocný registr vede výhradně pracoviště plemenné knihy ČMKU č. 1, a to pro všechna plemena.
Průkaz P Reg je vystaven pouze na základě písemné žádosti příslušného chovatelského klubu.
- K ní je nutno doložit dva originály výstavních posudků na formulářích vydaných ČMKU od dvou
mezinárodních rozhodčích s oceněním nejméně „velmi dobrá“. Kopii této žádosti poskytne klub
majiteli dotyčného psa pro účely přihlašování na výstavu k získání uvedených posudků. Výstavní
posudky musí být vypracovány na formulářích, které žadateli poskytne ČMKU. Zvíře může být
posouzeno pouze v dospělém věku (tzn. od ukončeného 14. měsíce nebo 17. měsíce dle kohoutkové
výšky jedince).
- Veškeré výjimky podléhají schválení Komise pro chov a zdraví ČMKU a Rady plemenných knih
ČMKU.
Pro jedince v pomocném registru je pověřeným pracovníkem plemenné knihy vystavena registrační
karta (průkaz P Reg), kde smí být uvedeno pouze jméno, plemeno, datum narození, eventuelně barva
a typ srsti. Jména předků se neuvádějí, i když jsou známa, stejně jako chovatel. Je možno vystavit též
přílohu pro výstavy.
Zápis se provádí ve zvláštní řadě čísel, jediné pro celou ČR a pro všechna plemena v pomocném
registru tímto způsobem: P Reg/zkratka plemene/pořadové číslo/rok zápisu/rok narození, je-li
znám.
Jedinci zapsaní v pomocném registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery zapsanými
v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU tzn. jedinci s plným průkazem původu (ve všech třech
generacích uvedeno jméno a číslo zápisu plemenné knihy FCI daného jedince). Toto se netýká
plemen zapisovaných v národním registru (N Reg).
2. Zvláštní registr (Z Reg)
Do zvláštního registru se zapisují:
a) Potomci jedinců zapsaných v pomocném registru, nejde-li o plemeno vedené v N Reg.
b) Jedinci importovaní z nečlenských zemí FCI, pokud jsou tyto země zeměmi původu dotyčného
plemene. (např. azavak z Mali). V tomto případě jsou nutná dvě posouzení jako při zařazení
do P Registru.
c) Jedinci ze zahraničních registrů FCI na úrovni zvláštního registru, jestliže tito psi postrádají 3
kompletní generace.
d) Jedinci importovaní ze zemí FCI, kteří nemají doloženy 3 generace předků FCI.
Štěňatům, narozeným ve zvláštním registru, se vystavuje průkaz původu se všemi běžnými
identifikačními údaji a všemi předky, kteří jsou v dokladech rodičů uvedeni.
Zápis do zvláštního registru se provádí v souvislé řadě čísel spolu s řádnými zápisy daného plemene
způsobem: Z Reg/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda
bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok
narození, rok zařazení do chovu apod.).
11
CACIB nebo Interšampion nemůže být potvrzen FCI, pokud v 1. - 3. generaci průkazu původu je
jedinec zapsaný v registru.
Jedinci zapsaní ve zvláštním registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery zapsanými v
řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU tzn. jedinci s plným průkazem původu (ve všech třech
generacích uvedeno jméno a číslo zápisu plemenné knihy FCI daného jedince).
Jedinou výjimkou tvoří spojení dvou jedinců, kteří jsou třetí generací zvláštního registru, protože
jejich potomci již mají plnohodnotný rodokmen.
3. Národní registr (N Reg)
Do národního registru se zapisují plemena nebo rázy, které jsou ve šlechtění, tedy neuznané FCI
(český horský pes, chodský pes, pražský krysařík, vícebarevný pudl atd.), a to i tehdy, nemají-li
zapisovaní psi kompletní 3 generace. U plemen zařazovaných do národního registru se smějí spojovat
i jedinci s nekompletními generacemi v průkazu původu, a to včetně pomocných registrů, nikoliv však
dva jedinci v pomocném registru.
Pro jedince v národním registru je vystavován průkaz původu se všemi identifikačními údaji,
nezbytnými pro chov plemene, jak u štěňat, tak u předků podle požadavků chovatelského klubu.
Průkaz původu je dle nařízení FCI označen nápisem „breed not recognized by the FCI“.
Zápis se provádí v separátní řadě čísel pro každé plemeno nebo neuznaný ráz způsobem:
N Reg/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla
zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok
zařazení do chovu apod.).
ČL. XIII
Vydávání přepisu a duplikátu průkazu původu
1. Přepis i duplikát vydává ta plemenná kniha, která vystavila originál průkazu původu.
2. Přepis průkazu původu se vydává v případě, kdy dojde k poškození či znehodnocení originálního
průkazu původu. K jeho vydání je nutno předložit příslušnému pracovišti plemenné knihy
poškozený či znehodnocený průkaz původu.
3. Duplikát průkazu původu se vystavuje v případě, kdy byl původní průkaz původu ztracen,
případně pes, jemuž původní průkaz původu patřil, byl odebrán z útulku psů či odchycen nebo
zabaven policií. Zahraniční majitel žádá o vystavení prostřednictvím chovatele nebo své střešní
organizace. V případě, že pes měl řádný exportní průkaz původu, může žádost podat zahraniční
majitel evidovaný na ČMKU. Žádost se podává na tiskopise příslušné plemenné knihy, na kterém
žadatel místopřísežně potvrzuje pravdivost všech uvedených údajů. Duplikát průkazu původu se
vydává po zveřejnění žádosti na webových stránkách ČMKU po uplynutí 30 kalendářních dní. O
datu jeho vydání rozhoduje datum zveřejnění na webových stránkách. Po vydání duplikátu se
stává původní průkaz původu neplatným. Duplikát duplikátu bude pořadově označen a
zpoplatněn stanovenou částkou navýšenou o 300%.
Čl. XIV
Administrativa plemenných knih
1. Povinná dokumentace:
a) Originály přihlášek zápisů vrhů dle plemen a čísel zápisu, originál krycího listu, originál
potvrzení o označení štěňat.
b) Kopie průkazu původu zapsaných vrhů jsou zaevidovány v databázi plemenné knihy.
c) Kopie průkazu původu importovaných jedinců (založeny v číselné řadě zapsaných vrhů).
d) Zvláštní a národní registr s výrazným označením Reg (založen v číselné řadě zapsaných vrhů).
e) Evidenci pomocného registru (P Reg) vede pouze pracoviště plemenné knihy ČMKU č. 1.
12
2. Nakládání s daty jednotlivých plemen je ošetřeno smlouvou plemenné knihy s kluby. Výstupy
z databáze plemenné knihy jsou majetkem smluvních klubů.
Čl. XV
Export
1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovištěm plemenné
knihy ČMKU označen:
- razítkem EXPORT PEDIGREE
- reliéfním razítkem se znakem ČMKU
- hologramem
- kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka
- jménem a kompletní adresou nového majitele
- datem vystavení exportního potvrzení
2. Exportní průkaz původu lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. Nákup a prodej nebo vývoz psů
prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.
3. Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze 1 jedince
v kalendářním roce. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy se prokazatelně majitel stěhuje
do zahraničí. Schválení této výjimky podléhá P ČMKU.
4. Exportní průkaz původu se předává/zasílá pouze osobě uvedené jako chovatel nebo jako
předchozí majitel.
Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem (majitelem) doložitelně pověřena jiná osoba.
5. Osoba, která vyváží jedince do zahraničí je povinna vyřídit exportní potvrzení. V žádosti je nutné
vyplnit jméno, příjmení a kompletní adresu nového majitele v zahraničí.
6. Podrobnosti specifikuje Směrnice ČMKU pro vystavování exportních průkazů původu.
Čl. XVI
Závěrečná ustanovení
1. Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu ČMKU chovatelem nebo majitelem (držitelem)
chovného jedince má za následek kárné řízení.
2. Zápisní řád jednotlivých chovatelských klubů musí respektovat ustanovení tohoto řádu a
závazných právních předpisů. Přechodné období, které členům ČMKU umožní upravit jejich
Zápisní řády, bylo stanoveno na dobu 1 roku s konečným termínem 31. 12. 2013.
3. Zápisní řád mohou doplňovat Směrnice schválené P ČMKU.
Seznam navazujících směrnic:
Směrnice pro registraci chovatelských stanic
Směrnice ČMKU pro vystavování exportních průkazů původu
Směrnice pro označování štěňat ČMKU
Směrnice pro zápis do průkazu původu
Směrnice pro vydávání tetovacích a zápisových čísel
Směrnice pro uznávání chovatelských klubů a výcvikových organizací.
Schválen P ČMKU dne 8. 12. 2012 s platností od 1. 1. 2013
13
Změna:
Čl. X, bod 3 Usn. P ČMKU 164/1/14 ze dne 23.1.2014 s okamžitou platností
Čl. X, bod 3 Usn. P ČMKU 169/3/14 ze dne 13.3.2014 s okamžitou platností
Čl. V, bod 4, 5 Usn. P ČMKU 203/8/14 ze dne 28.8.2014 s okamžitou platností
Čl. V, bod 4 úprava formulace Usn. P ČMKU 210/9/14 ze dne 23.9.2014 s okamžitou platností
Čl. II, bod 8 (9) Usn. 7/06/15 ze dne 4.6.2015, schváleno 17.9.2015 s okamžitou platností
Čl. X, bod 9 Usn. 7/06/15 ze dne 4.6.2015, schváleno 17.9.2015 s okamžitou platností
Čl. XII, bod b, poslední odstavec Usn. 7/06/15 ze dne 4.6.2015, schváleno 17.9.2015 s okamžitou
platností
Čl. XII, bod 1, poslední věta; bod 2, poslední odstavec, bod 3, 1. odstavec
Usn. P ČMKU 63/04/16 ze dne 14.4.2016 pro krytí uskutečněná od 1.5.2016