KLUBOVÉ NORMATIVY

Zápisní řád Basset klubu ČR, z.s.


Preambule
Zápisní řád Basset Klubu ČR doplňuje Zápisní řád Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) schválený Předsednictvem ČMKU dne 19. 01. 2006, ve znění pozdějších změn a doplnění, není s ním v rozporu.
Cílem Basset Klubu ČR je chov všech plemen bassetů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena, tak jak jsou popsána jednotlivými standardy FCI.
Zápisní řád Basset Klubu ČR je základní normou pro chov bassetů zastřešovaných klubem a plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI a Zápisní řád ČMKU.
S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu FCI. Dále obchod se psy a podpora tohoto konání.
Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského řádu FCI a Zápisní řád ČMKU jakožto vyšší závazné normy
Nedílnou součástí tohoto Zápisního řádu jsou chovné podmínky pro psy a feny jednotlivých plemen bassetů zastřešovaných Basset Klubem ČR.

I. Chov a jeho řízení
Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nikoli však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí chovatelské kluby i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.
Basset Klub ČR umožňuje výhradně čistokrevnou plemenitbu.
Výbor Basset Klubu ČR stanoví podmínky chovnosti pro psy a feny jednotlivých plemen bassetů, která chovatelsky zastřešuje, za něž je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU.
Basset Klub ČR poskytuje chovatelský servis pro chovatele své členy, ale umožňuje chov i nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene bassetů. Výbor Basset Klubu ČR stanoví písemně smluvní podmínky s chovateli – nečleny.
Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující. Jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jakož jsou z chovu vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní. Specifikace vylučujících vad jednotlivých plemen bassetů bude uvedena v příloze.

II. Chovní jedinci
Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených Basset Klubem ČR.
Minimální a maximální věk chovného jedince je stanoven v chovných podmínkách pro jednotlivá plemena bassetů.
Basset Klub ČR respektuje chovné jedince zařazené do chovu jiným klubem za předpokladu, že tito jedinci odpovídají platnému standardu FCI.
Při výběru do chovu - bonitaci (popisná přehlídka), musí být součástí bonitační komise rozhodčí s aprobací pro příslušné plemeno a nejméně dva členové výboru Basset Klubu ČR. Člen bonitační komise nesmí posuzovat vlastního jedince.
Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí poradce chovu do průkazu původu, po té předá poradce chovu průkaz původu, kopii bonitační karty i s přílohou průkazu původu, je-li vydána, plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců. Evidování chovného jedince je zpoplatněno Plemennou knihou ČMKJ dle sazebníku platbu hradí majitel evidovaného chovného jedince. V případě rozporu v záznamu bonitace v průkazu původu a bonitační kartě je rozhodujícím dokumentem bonitační karta.
Neúspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí poradce chovu do bonitační tabulky a průkazu původu. Nesouhlasí-li majitel s rozhodnutím bonitační komise, kterým bylo rozhodnuto o nevybrání jedince do chovu, může se do tří dnů od oznámení rozhodnutí odvolat z výboru Basset Klubu ČR.
Výbor do pěti dnů určí novou bonitační komisi, v níž nesmí být členem nikdo, kdo rozhodoval o nevybrání jedince do chovu. Majitel, který se odvolal k výboru Basset Klubu ČR, je povinen na výzvu a na své náklady předvést psa nové bonitační komisi, která se musí sejít nejpozději do deseti dnů ode dne, kde bylo rozhodnuto o nevybrání jedince do chovu. Rozhodne-li i nová bonitační komise o nevybrání jedince do chovu, je majitel povinen uhradit nutné výdaje členů nové bonitační komise. Další poplatek za výběr do chovu (bonitaci) se nehradí.
Každý jedinec má právo účastnit se výběru do chovu – bonitace pouze jednou.
Jedinci ve výhradním majetku občanů ČR, kteří nejsou v plemenné knize ČMKU evidováni jako chovní, nesmí být použiti k chovu a krytí.

III. Chovatel, majitel chovného jedince
Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická osoba), která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně a je jako majitel uvedena v průkazu původu. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.
Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel, nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu.
Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.
Majitel (držitel) chovného psa musí vést písemné záznamy o krytí fen: jméno feny a číslo zápisu, adresu majitele chovné feny, datum krytí. Na požádání kontrolních orgánů klubu musí majitel chovného psa tyto záznamy předložit.
Chovatel, který se rozhodne pro použití úzké příbuzenské plemenitby (Fx=12,5% a více – tzn. krytí dvou polosourozenců, sourozenců, otce s dcerou, matky se synem apod.) musí předem žádat výbor Basset Klubu ČR prostřednictvím příslušného poradce chovu o povolení a v žádosti zdůvodnit své rozhodnutí. Nebude-li jeho žádosti výslovně vyhověno, nemůže navrhované spojení uskutečnit.
V zájmu chovu má hlavní poradce chovu právo provést u chovatele kontrolu vrhu, odchovu a ustájení psů a fen a to i opakovaně. Je oprávněn provedením kontroly pověřit i jiného člena výboru nebo dozorčí rady.
V případě zjištění závad a nedostatků informuje kontrolující osoba prostřednictvím příslušného poradce výbor Basset Klubu ČR, který vyrozumí místně příslušné veterinární orgány.IV. Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny)
Pro plánované krytí chovné feny použije majitel feny formulář vydaný Basset Klubem ČR. Řádně vyplněný krycí list je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.
Kopii (fotokopii) krycího listu odešle majitel chovné feny nejpozději do 7 (sedmi) dnů po krytí poradci chovu, spolu s kopií složenky o zaplacení poplatku za krycího psa a chovnou fenu.
Poradce chovu pro příslušné plemeno eviduje a případně vyhodnocuje z hlediska příbuzenské plemenitby doručené kopie krycích listů. Zároveň vyhodnocuje výsledky krytí z hlediska nezabřezávání chovných fen po chovných psech.
Krycí listy musí obsahovat následující údaje:
- jméno psa použitého ke krytí a číslo jeho zápisu,
- jméno feny a číslo jejího zápisu,
- jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa,
- jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny,
- podpisy obou majitelů (držitelů),
- místo a datum krytí.
Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.
Způsob manipulace s krycími listy i dalšími doklady nutnými k zápisu vrhu určí chovatelský klub (viz. Krycí list).


V. Krytí
Během jednoho hárání smí být fena kryta pouze jedním chovným psem, který je uveden v krycím listě. Opakované krytí týmž psem je dovoleno.
Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.
Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.
Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel chovné feny.
Majitel nebo držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila třetí osobě.
Při neplánovaném krytí jiným než smluveným a v krycím listu uvedeným psem, je jeho držitel povinen toto krytí majiteli chovné feny ohlásit a hradit mu veškeré náklady jakož i vzniklou škodu. Majitel krycího psa není oprávněn po takovém krytí žádat od majitele chovné feny žádné vyrovnání.
Pokud by fena uhynula v době, kdy byla v péči majitele nebo držitele psa, nechá tento na své náklady zjistit příčinu úhynu feny a podá o tom zprávu majiteli chovné feny. Pokud smrt nastala z viny držitele psa, je povinen majiteli uhynulé feny ztrátu nahradit.
Nezavinil-li úhyn feny majitel nebo držitel psa, je majitel feny povinen uhradit veškeré náklady, které držiteli psa smrtí feny vznikly.
Krytí chovné feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito dohodnutého psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Za odporně způsobilou osobu se považuje osoba odborně způsobilá podle zákona č. 166/1999 Sb. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace může být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již před tím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem.
Způsob a výše úhrady za krytí chovné feny chovným psem je věcí dohody mezi majitelem chovné feny a chovného psa. Doporučuje se písemně uzavřít dohodu, která by měla obsahovat tyto náležitosti:
a/právo druhého výběru (právo prvního výběru náleží majiteli chovné feny)
b/doba výběru štěněte majitelem psa
c/doba odběru štěněte majitelem psa
d/doba, po které právo zaniká
e/zvláštní ustanovení, pokud fena vrhne jen jedno štěně nebo mrtvá štěňata, případně upravit postup pokud vybrané štěně do data odběru uhyne.
Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě za krytí ihned po krytí, má majitel (držitel) chovné feny nárok na jedno bezplatné krytí chovné feny stejným chovným psem. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení poplatku za krytí.
Při zahraničním krytí vystavuje krycí list poradce chovu pro příslušné plemeno bassetů. Majitel chovné feny musí k žádosti o vystavení krycího listu předložit kopii průkazu původu zamýšleného krycího psa a doklad o splnění podmínek chovnosti země, kde se nachází. Pokud tak nemůže učinit při předložení žádosti, musí požadované doklady předložit nejpozději společně s kopií krycího listu, kterou oznamuje uskutečněné krytí. Zahraniční krytí se může uskutečnit pouze s chovným psem, který má průkaz původu uznaný FCI.
Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.
Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého.
V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.
Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů - nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí.

VI. Vrh
Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen příslušný poradce chovu.
Za jeden kalendářní rok může mít fena pouze jeden vrh. Vrh, kdy fena porodí pouze jedno životaschopné štěně je započítáván jako regulérní vrh.
Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu, způsobem, který zvyšuje bolest anebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.
O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu příslušnému poradci chovu, která obsahuje:
- základní identifikační údaje
- datum krytí a vrhu
- počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat
- pohlaví
- informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě i držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).
O narození štěňat informuje majitel feny majitele psa.
Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a příslušnému poradci chovu nejpozději do 75 dnů po krytí.

VII. Průkaz původu
Průkaz původu (dále v jen „PP“) je vystaven plemennou knihou na formuláři uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační.
Pro každého jedince je vystaven jeden PP. PP je příslušenstvím tohoto jedince.
Chovatel je povinen PP podepsat a předat nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKJ, kterým byl PP vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu PP.
Ztrátu PP je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený PP lze vystavit duplikát.
Úřední zápisy, změny a doplňky do PP smí provádět pouze plemenná kniha ČMKJ.
Zápisy do části PP k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradci chovu a pověření pracovníci sekretariátu ČMKJ). Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

VIII. Zápisy štěňat do plemenné knihy
PP vystavuje plemenná kniha ČMKJ.
Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu.
Přihláška vrhu je zaslána poradci chovu pro příslušné plemeno bassetů nejpozději do 10 (deseti) dnů po vrhu. Příslušný poradce přihlášku vrhu potvrdí a zašle plemenné knize.
Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP včetně dokladu o chovnosti.
Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Dodatečné hlášení dalších štěňat je nepřípustné. Přihláška vrhu označených štěňat musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu. Štěňata mohou být označena tetováním v levém slechu nebo čipováním, přičemž celý vrh musí výt označen jednotným způsobem. Při prodeji musí být štěňata tetovaná nebo čipovaná, stará nejméně 50 dnů, v dobré zdravotní a výživné kondici, odčervená a očkovaná.
Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka česká ani cizojazyčná (von, of,…).
Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.
Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).
V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou.
IX. Závěrečná ustanovení
Porušení výše uvedených ustanovení tohoto Zápisního řádu Basset Klubu ČR chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení.

Skutečnosti neupravené tímto zápisním řádem se posuzují podle Zápisního řádu ČMKU.

Na základě zmocnění Klubového shromáždění Basset Klubu ČR ze dne 9. června 2013 schváleno na výborové schůzi Výboru Basset Klubu ČR dne 1. února 2014 a nabývá účinnosti dnem schválení.Příloha č. 1
Kriteria Basset Klubu ČR pro zařazení do chovu.
Dosažení věku 15 měsíců (pes i fena)
Výstava s oceněním nejméně VD minimálně ve věku 12 měsíců (pes i fena)
Absolvování chovného svodu ve stáří minimálně 12 měsíců pořádaného Basset Klubem ČR